فهرست کتاب


مهر و قهر

محمدرضا سبحانی نیا , سعید رضا علی عسگری

مردم عزیز، من با شما هستم

اینک من به همه عزیزانی که خانه و کاشانه و جگر گوشگان خود را در این حوادث و میدان کارزار از دست داده اند، عرض می کنم که یقیناً شما احساس همدردی این خدمتگزار و پدر پیر خود را درک می کنید که من ویرانی خانه های شما را ویرانی خانه خود و شهادت و جراحت عزیزان و فرزندان شما را شهادت و جراحت فرزندان خود می دانم و با شما هستم و شما را به صبر و مقاومت سفارش می کنم. (249)

دشمنان ما مردم را نشناخته اند

آیت الله حسن صانعی: امام پس از عشق و علاقه به خدا و اولیاء: بیشترین عشق و علاقه را به مردم داشتند و عشق به مردم را عشق به خدا می دانستند و پیوسته می فرمودند: دو چیز را دشمنان ما نشناخته اید، یکی اسلام و دیگری مردم ما را. (250)

آرامش مردم را می خواستند

خانم فرشته اعرابی: خدا می داند امام در نماز شبها و در گریه هایشان همیشه به مردم دعا می کردند. همیشه راحتی مردم را می خواستند، همیشه آرامش مردم را می خواستند، چقدر سر مردم به مسؤولین سفارش می کردند: یا احیاناً مسؤولینی که قبلاً داشتیم، اوایل انقلاب داشتیم که آن چنان به فکر راحتی مردم نبودند، چقدر سفارش این مردم را می کردند. چقدر به آرامش مردم فکر می کردند، چقدر به راحتی مردم فکر می کردند. (251)