فهرست کتاب


مهر و قهر

محمدرضا سبحانی نیا , سعید رضا علی عسگری

از پزشکان ایرانی استفاده شود

دکتر منوچهر دوایی: در دوران بیماری و معالجاتی که در مورد امام صورت می گرفت ایشان تاکید فراوانی داشتند که برای درمان ایشان تنها از پزشکان و استادان ایرانی استفاده شود.
مرحوم حاج احمد آقا از قول امام نقل و تاکید می کرد که در تصمیمات درمانی، ایشان را فقط به عنوان فردی از آحاد مردم ایران به نام مصطفوی در نظر بگیرند. (248)

مردم عزیز، من با شما هستم

اینک من به همه عزیزانی که خانه و کاشانه و جگر گوشگان خود را در این حوادث و میدان کارزار از دست داده اند، عرض می کنم که یقیناً شما احساس همدردی این خدمتگزار و پدر پیر خود را درک می کنید که من ویرانی خانه های شما را ویرانی خانه خود و شهادت و جراحت عزیزان و فرزندان شما را شهادت و جراحت فرزندان خود می دانم و با شما هستم و شما را به صبر و مقاومت سفارش می کنم. (249)

دشمنان ما مردم را نشناخته اند

آیت الله حسن صانعی: امام پس از عشق و علاقه به خدا و اولیاء: بیشترین عشق و علاقه را به مردم داشتند و عشق به مردم را عشق به خدا می دانستند و پیوسته می فرمودند: دو چیز را دشمنان ما نشناخته اید، یکی اسلام و دیگری مردم ما را. (250)