فهرست کتاب


مهر و قهر

محمدرضا سبحانی نیا , سعید رضا علی عسگری

در پاریس سراغ همسایگان را می گرفتند

آقای مصطفی کفاش زاده: امام در پاریس که بودند خیلی با همسایه های خود خوب بودند، سراغشان را می گرفتند و احوالشان را می پرسیدند و در ایام عیدشان برای آنها پیام می فرستادند و گل هدیه می کردند و کاملاً رفتار بزرگوارانه ای با همسایگان خود در نوفل لوشاتو داشتند. (213)

از همسایگان عذر بخواهید

مرحوم حاج سید احمد آقا خمینی: پس از آنکه هجرت از پاریس و سفر امام به ایران قطعی شد. امام به من دستور دادند که در نوفل لوشاتو به منزل همسایگان بروم و از این که در مدت اقامتشان از سکوت حاکم بر دهکده محروم شده اند، از طرف ایشان از آنها عذر بخواهم. من به اتفاق آقای اشراقی و یکی دو نفر دیگر به دیدار همه همسایه های آن دهکده رفتیم، و پیغام امام را رساندیم و از آنان معذرت خواهی کردیم. (214)

آزار همسایه

خانم فریده مصطفوی: هر چقدر در منزل بازی یا شلوغ می کردیم، هیچ ایرادی نمی گرفتند، ولی اگر می فهمیدند کاری کرده ایم که همسایه ای اذیت شده، به شدت به ما اعتراض می کردند و ناراحت می شدند که چرا این کار را کرده اید؟ (215)