فهرست کتاب


مهر و قهر

محمدرضا سبحانی نیا , سعید رضا علی عسگری

تفقد نیمه شب

حجت الاسلام و المسلمین انصاری کرمانی: بعضی از پاسداران در قم نقل می کردند گاهی اوقات که امام برای تهجد بیدار می شدند آنها را مورد نوازش و تفقد قرار می دادند. (118)

چند سکه دو ریالی هدیه دادند

آقای تیموری (از محافظین بیت امام): یک شب داشتیم حسینیه را به اتفاق چند تن از خواهران تمیز می کردیم، یک وقت دیدیم در باز شد و آقا به داخل آمدند.
خواهران به جلو دویدند و ایشان چند سکه دو ریالی به آنها دادند. آنها نمی دانستند از خوشحالی چه کار کنند. (119)

حتی از پدرم انتظار نداشتم

یکی از محافظین بیت امام: بر خورد امام با ما طوری بود که من حتی از پدرم انتظار نداشتم. وقتی که خدمت ایشان می رسیدیم و می خواستیم از اتاق خارج شویم باز میل و اشتیاق دیدارشان سراپای وجود ما را فرا می گرفت، با این که امام پشت ابر جنایتکاران دنیا را با صلابت خود به لرزه در آورده بودند. (120)