فهرست کتاب


مهر و قهر

محمدرضا سبحانی نیا , سعید رضا علی عسگری

حلال کن

آقای سید رحیم میریان: یک بار امام فرمود: شیر دستشویی خراب شده.
لوله کش را خبر کردم آمد و تعمیر کرد، ولی چند ساعت بعد امام زنگ زد و فرمود: درست نشد. لوله کش را خبر کردم درست کرد. باز چند ساعت بعد آقا زنگ زد و فرمود: درست نشد. گفتم: آقا عیب کجاست؟ فرمود: فشار آب زیاد است. رفتم تنظیم کردم و گفتم: آقا درست شد؟ امام تشکر کرد و مرتب می فرمود: بخشید این قدر زحمت می کشی. حلال کن. (117)

تفقد نیمه شب

حجت الاسلام و المسلمین انصاری کرمانی: بعضی از پاسداران در قم نقل می کردند گاهی اوقات که امام برای تهجد بیدار می شدند آنها را مورد نوازش و تفقد قرار می دادند. (118)

چند سکه دو ریالی هدیه دادند

آقای تیموری (از محافظین بیت امام): یک شب داشتیم حسینیه را به اتفاق چند تن از خواهران تمیز می کردیم، یک وقت دیدیم در باز شد و آقا به داخل آمدند.
خواهران به جلو دویدند و ایشان چند سکه دو ریالی به آنها دادند. آنها نمی دانستند از خوشحالی چه کار کنند. (119)