فهرست کتاب


مهر و قهر

محمدرضا سبحانی نیا , سعید رضا علی عسگری

بسیار صمیمی

خانم فرشته اعرابی: امام در برخوردهایشان با افراد آن چنان صمیمی بودند که انسان فکر می کرد ایشان هیچ کار و مشغله دیگری ندارند جز این کار با او صحبت کنند. گاهی از مسایل شخصی و مشکلات ما سوال می کردند به گونه ای که واقعاً انتظار نمی رفت امام به این همه مسوولیت هایی که بر دوش دارند و با این وقت اندک، این قدر نسبت به مسایل خانواده دقت داشته باشند. (84)

نظر نهایی به عهده شما فرزندان است

خانم مرضیه حدیده چی: از جمله آزادی هایی که امام در مورد همه و نیز فرزندانشان معتقد بودند، حق انتخاب همسر بود؛ لذا به هنگام ازدواج دخترهایشان می فرمودند: من فلانی را مناسب تشخیص دادم، اما نظر صائب و نهایی به عهده شما فرزندان است. و در صورت عدم تمایل دختران به ازدواج، مساله منتفی بود. (85)

مگر خودم نمی توانم

خانم فریده مصطفوی: در جمع که نشسته بودیم، می دیدیم که آقا دارند به طرف آشپزخانه می روند. از ایشان سوال می کردیم، می گفتند: می روم آب بخورم.
می گفتیم: به ما بگویید تا برایتان آب بیاوریم.
می گفتند: مگر خودم نمی توانم این کار را انجام بدهم؟ بعد با خنده می گفتند: انسان باید خود کفا باشد. (86)