فهرست کتاب


مهر و قهر

محمدرضا سبحانی نیا , سعید رضا علی عسگری

تقسیم بچه داری

خانم فاطمه طباطبایی: خانم تعریف می کردند که چون بچه هایشان شبها خیلی گریه می کردند و تا صبح بیدار می ماندند؛ امام شب را تقسیم کرده بودند، یعنی مثلاً دو ساعت خودشان از بچه نگهداری می کردند و خانم می خوابیدند و دو ساعت خود می خوابیدند و خانم بچه ها را نگهداری می کرد. روزها بعد از تمام شدن درس، امام ساعتی را به بازی با بچه ها اختصاص می دادند تا کمک خانم در تربیت بچه ها باشند. (41)

می توانم به این قسمت بیایم؟

خانم مرضیه حدیده چی: امام، خانمشان را در خانه به شکلی آزاد می گذاشتند و به او احترام می کردند که مثلاً روزی که خانم مهمان خصوصی داشتند، می آمدند از ایشان اجازه می گرفتند و می پرسیدند: امروز می توانم به این قسمت بیایم و غذا بخورم؟ یا: می توانم بیایم و داخل حیاط قدم بزنم؟ (42)

وا مصیبت...

خانم زهرا مصطفوی: یک بار مثل این که کارگر خانه به مرخصی می رود، مادرم سینی غذا را در دستشان می گیرند و می آورند سر سفره. البته این حرف مال زمان بچگی است، آقا می گویند: وا مصیبت، فریده! خانم دارد سینی می آورد.
خواهرم یم گفتند ما توی خانه خیلی کار می کنیم. اصلاً نمی گذارند خانم کار کنند. الان هم این طول است. قدیم هم همین طور بوده و این را وظیفه زن نمی دانند که توی منزل کار کند، اگر خودش دلش خو است انجام بدهد، ولی مرد حق ندارد بگوید: این کار را بکن، یا مثلاً شام درست کن. (43)