نهج البلاغه موضوعی

نویسنده : عباس عزیزی

2215. عاقبت آرزوی طولانی

من اطال الامل، اساء العمل.
آن که رشته آرزو را دراز کند به کار بد آغاز کند. (2206)

2216. فرا رسیدن مرگ و سر آمدن آرزو

انما هلک من کان قبلکم بطول امالهم و تغیب اجالهم، حتی نزل بهم الموعود الذی ترد عنه المعذره، و ترفع عنه التوبه، و تحل معه القارعه و النقمه .
به راستی که پیشینیان و گذشتگان شما به خاطر آرزوهای طولانی و پنهان بودن پایان زندگیشان، هلاک شدند تا آن که مرگشان فرا رسید، مرگی که عذرها را رد می کند و توبه را در آن راهی نیست و کوبندگی و درد را به همراه دارد. (2207)

بخش یازدهم: متفرقات