فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2213. برترین بی نیازی

اشرف الغنی ترک المنی.
برترین بی نیازی، ترک آرزوهاست. (2204)

2214. عامل کوری دل

الامانی تعمی اعین البصائر، و الحظ یاتی من لا یاتیه .
آرزوها، چشم دل ها را کور می کند و بهره به جانب کسی می آید که به سراغش نمی رود. (2205)

2215. عاقبت آرزوی طولانی

من اطال الامل، اساء العمل.
آن که رشته آرزو را دراز کند به کار بد آغاز کند. (2206)