فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2211. رها کردن لجام آرزو

من جری فی عنان امله، عثر باجله .
آن کس که لجام آرزوهایش را رها کرد، با مرگ به زمین خواهد خورد. (2202)

2212. تو چنین مباش!

لا تکن ممن یرجو الاخره بغیر العمل، و یرجی التوبه بطول الامل، یقول فی الدنیا بقول الزاهدین، و یعمل فیها بعمل الراغبین .
از آنانی مباش که بدون کار نیک، امید سعادت آخرت را دارند و با درازی آرزو امیدوار به توبه هستند، در دنیا همچون زاهدان سخن گویند، ولی مانند دنیا پرستان عمل می کنند. (2203)

2213. برترین بی نیازی

اشرف الغنی ترک المنی.
برترین بی نیازی، ترک آرزوهاست. (2204)