فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2210. مهلت زندگی

اعلم یقینا انک لن تبلغ املک، و لن تعدو اجلک .
یقین بدان هرگز به همه آرزوهایت نخواهی رسید و از مهلت زندگی ات تجاوز نخواهی کرد. (2201)

2211. رها کردن لجام آرزو

من جری فی عنان امله، عثر باجله .
آن کس که لجام آرزوهایش را رها کرد، با مرگ به زمین خواهد خورد. (2202)

2212. تو چنین مباش!

لا تکن ممن یرجو الاخره بغیر العمل، و یرجی التوبه بطول الامل، یقول فی الدنیا بقول الزاهدین، و یعمل فیها بعمل الراغبین .
از آنانی مباش که بدون کار نیک، امید سعادت آخرت را دارند و با درازی آرزو امیدوار به توبه هستند، در دنیا همچون زاهدان سخن گویند، ولی مانند دنیا پرستان عمل می کنند. (2203)