فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2209. فریب آرزو

اعلموا ان الامل یسهی العقل، و ینسی الذکر. فاکذبوا الامل فانه غرور و صاحبه مغرور .
بدانید که آرزو، عقل را گمراه می کند و یاد خدا را به فراموشی می سپارد، پس از آن را دروغ پندارید؛ چرا که آرزو، فریب است و آرزومند فریب خورده. (2200)

2210. مهلت زندگی

اعلم یقینا انک لن تبلغ املک، و لن تعدو اجلک .
یقین بدان هرگز به همه آرزوهایت نخواهی رسید و از مهلت زندگی ات تجاوز نخواهی کرد. (2201)

2211. رها کردن لجام آرزو

من جری فی عنان امله، عثر باجله .
آن کس که لجام آرزوهایش را رها کرد، با مرگ به زمین خواهد خورد. (2202)