فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2204. پیشی گرفتن در کار نیک

لا یکون اخوک اقوی علی قطیعتک منک علی صلته، و لا تکون علی الاساءه اقوی منک علی الاحسان .
نباید توانایی برادرت در قطع رابطه با تو بیشتر از توانایی تو در پیوند با او باشد و نباید توانایی او بر بدی کردن بیشتر از توانایی تو بر نیکی کردن باشد.(2195)

2205. ناتوانی و ناتوان

العجز افه.
واماندگی بلاست. (2196)

بخش نهم: بیماری