فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2200. اول امتحان بعد اعتماد

الطمانینه الی کل احد قبل الاختبار عجز .
اطمینان به هر کسی پیش از آزمایش او ناتوانی است. (2191)

2201. ناتوانی آشکار

ان تضییع المرء ما ولی، و تکلفه ما کفی، لعجز حاضر، و رای متبر .
به راستی تباه ساختن وظیفه ای که به عهده انسان است و خود را به رنج افکندن در امری که به عهده او نیست، هر آینه ناتوانی آشکار و اندیشه ای است هلاک کننده. (2192)

2202. کم شدن شهوت

اذا کثرت المقدره، قلت الشهوه.
چون توانایی دست یافتن به چیزی بسیار باشد، شهوت به آن چیز کم می شود. (2193)