فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

بخش هشتم: ناتوان و ناتوانی

2200. اول امتحان بعد اعتماد

الطمانینه الی کل احد قبل الاختبار عجز .
اطمینان به هر کسی پیش از آزمایش او ناتوانی است. (2191)

2201. ناتوانی آشکار

ان تضییع المرء ما ولی، و تکلفه ما کفی، لعجز حاضر، و رای متبر .
به راستی تباه ساختن وظیفه ای که به عهده انسان است و خود را به رنج افکندن در امری که به عهده او نیست، هر آینه ناتوانی آشکار و اندیشه ای است هلاک کننده. (2192)