فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2199. حکمت را بگیر!

خذ الحکمه انی کانت، فان الحکمه تکون فی صدر المنافق فتلجلج فی صدره حتی تخرج فتسکن الی صواحبها فی صدر المومن .
حکمت را هر کجا باشد یاد گیرید؛ زیرا که حکمت اگر در سینه منافق باشد پیوسته ناآرام است تا از آن جا خارج شده در سینه مؤمن در کنار صاحب خود آرام گیرد. (2190)

بخش هشتم: ناتوان و ناتوانی

2200. اول امتحان بعد اعتماد

الطمانینه الی کل احد قبل الاختبار عجز .
اطمینان به هر کسی پیش از آزمایش او ناتوانی است. (2191)