فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2190. موجب هراس از مرگ

بالعلم یرهب الموت، و بالموت تختم الدنیا .
علم سبب ترس از مرگ است و با مرگ دنیا به پایان می رسد. (2181)

2191. پست ترین و ارجمندترین دانش

اوضع العلم ما وقف علی اللسان و ارفعه ما ظهر فی الجوارح و الارکان .
پست ترین دانش، آن دانشی است که از زبان فراتر نرود، و ارجمندترین دانش، آن دانشی است که در اعضا و جوارح نمودار شود. (2182)

2192. گمشده مؤمن

الحکمه ضاله المومن، فخذ الحکمه و لو من اهل النفاق .
حکمت گمشده مؤمن است، پس آن را گرچه از منافقان فرا گیرید. (2183)