فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2188. جاهل دانا، دانشمند جاهل

ان الجاهل المتعلم شبیه بالعالم، و ان العالم المتعسف شبیه بالجاهل المتعنت .
همانا نادان آموزنده، همانند دانشمند داناست، و دانشمندی که بیراهه می رود مانند جاهل ذلیل است. (2179)

2189. دانشمندان منافق

عالمهم منافق، و قارنهم مماذق.
زمانی بر مردم فرا می رسد که دانشمندان منافق؛ و سخنگویان، چاپلوس شوند. (2180)

2190. موجب هراس از مرگ

بالعلم یرهب الموت، و بالموت تختم الدنیا .
علم سبب ترس از مرگ است و با مرگ دنیا به پایان می رسد. (2181)