فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2186. آبادی با علم

بالایمان یعمر العلم، و بالعلم یرهب الموت .
به وسیله ایمان علم آباد می شود و به وسیله علم خوف از مرگ صورت می پذیرد. (2177)

2187. مایه زندگانی و باعث مرگ

فانهم عیش العلم، و موت الجهل.
مایه زندگانی علم و باعث مرگ جهل و نادانی است. (2178)

2188. جاهل دانا، دانشمند جاهل

ان الجاهل المتعلم شبیه بالعالم، و ان العالم المتعسف شبیه بالجاهل المتعنت .
همانا نادان آموزنده، همانند دانشمند داناست، و دانشمندی که بیراهه می رود مانند جاهل ذلیل است. (2179)