فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2185. علم با عمل

اعقلوا الخبر اذا سمعتموه عقل رعایه لا عقل روایه، فان رواه العلم کثیر، و رعاته قلیل .
هرگاه خبری را شنیدید پیرامون آن تفکر کنید، تفکر برای عمل نه برای نقل کردن؛ زیرا روایت کنندگان دانش بسیارند، اما عمل کنندگان به آن اندک اند. (2176)

2186. آبادی با علم

بالایمان یعمر العلم، و بالعلم یرهب الموت .
به وسیله ایمان علم آباد می شود و به وسیله علم خوف از مرگ صورت می پذیرد. (2177)

2187. مایه زندگانی و باعث مرگ

فانهم عیش العلم، و موت الجهل.
مایه زندگانی علم و باعث مرگ جهل و نادانی است. (2178)