فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2176. دانش آموزی حتی از منافق

الحکمه ضاله المومن، فخذ الحکمه و لو من اهل النفاق .
حکمت، گمشده مؤمن است، پس آن را به دست آور، هر چند از اهل نفاق باشد. (2167)

2177. عالم زنده است گرچه بمیرد

هلک خزان الاموال و هم احیاء، و العلماء باقون ما بقی الدهر. اعیانهم مفقوده، و امثالهم فی القلوب موجوده .
مال اندوزان با آن که زنده اند مرده اند و اهل علم تا دنیا هست زنده اند، پیکرهایشان از میان می رود، اما یادشان در دل هاست. (2168)

2178. با ارزش ترین ثروت

لا غنی کالعقل.
هیچ ثروتی چون خرد نیست. (2169)