فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2160. ظرف علم

کل و عاء یضیق بما جعل فیه، الا وعاء العلم، فانه یتسع .
هر ظرفی به آنچه در او گذاشته می شود تنگ می گردد، جز ظرف علم که هر چه به آن اضافه گردد پهناور می شود. (2151)

2161. تنها کیش بشر

یا کمیل! معرفه العلم دین یدان به، به یکسب الانسان الطاعه فی حیاته، و جمیل الاحدوته بعد وفاته، و العلم حاکم و المال محکوم علیه .
ای کمیل! دانش تنها کیش بشر است و باید بدان پایبند بود، به وسیله دانش هر انسانی در دوران حیاتش شیوه طاعت و بندگی خدا را به دست می آورد، و پس از مرگش ذکر خیری به جا گذارد و دانش حکم فرماست، ولی مال فرمان بر. (2152)

2162. بستن راه هرگونه عذر

قطع العلم عذر المتعللین.
علم، عذر بهانه آوران و آنها که از مسئولیت شانه خالی می کنند را قطع کرده است. (2153)