فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2155. میراث ارجمند

العلم وراثه کریمه.
دانش میراثی است ارجمند. (2146)

2156. فهم حق

من ابصر فهم، و من فهم علم
هر که خوب بنگرد، حق را فهمید، و هر که حق را فهمید، دانشمند گردید. (2147)

2157. ندانستن عیب نیست

من و صایاه علیه السلام لا یستحین احد منکم اذا سئل عما لا یعلم، ان یقول لا اعلم و لا یستجین احد اذالم یعلم الشی ء ان یتعلمه .
از سفارشات امام علیه السلام نباید، هیچ یک از شما در برابر پرسش از چیزی که نمی داند شرم کند که بگوید من نمی دانم و نباید کسی که چیزی را نمی داند شرم کند، از این که آن را بیاموزد. (2148)