فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2154. بسته شدن تحصیل

ادا ارذل الله عبدا، حظر علیه العلم .
هرگاه خداوند بنده ای را (به خاطر گناهانش) پست شمرد، تحصیل دانش را بر او ببندد. (2145)

2155. میراث ارجمند

العلم وراثه کریمه.
دانش میراثی است ارجمند. (2146)

2156. فهم حق

من ابصر فهم، و من فهم علم
هر که خوب بنگرد، حق را فهمید، و هر که حق را فهمید، دانشمند گردید. (2147)