فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2153. بالاترین شرافت

لا شرف کالعلم.
شرافتی چون دانش نباشد. (2144)

2154. بسته شدن تحصیل

ادا ارذل الله عبدا، حظر علیه العلم .
هرگاه خداوند بنده ای را (به خاطر گناهانش) پست شمرد، تحصیل دانش را بر او ببندد. (2145)

2155. میراث ارجمند

العلم وراثه کریمه.
دانش میراثی است ارجمند. (2146)