فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2152. تعهد آموزش

ما اخذ الله علی اهل الجهل ان یتعلموا حتی اخذ علی اهل العلم ان یعلموا .
خداوند از نادانان تعهد به آموختن دانش نگرفته، مگر آن که قبلا از دانشمندان تعهد آموزش آنها را گرفته است. (2143)

2153. بالاترین شرافت

لا شرف کالعلم.
شرافتی چون دانش نباشد. (2144)

2154. بسته شدن تحصیل

ادا ارذل الله عبدا، حظر علیه العلم .
هرگاه خداوند بنده ای را (به خاطر گناهانش) پست شمرد، تحصیل دانش را بر او ببندد. (2145)