فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2141. کوتاهی در کردار

من قصر فی العمل، ابتلی بالهم.
کسی که در کردار خود کوتاهی کند، گرفتار غم و اندوه شود. (2132)

2142. سفارش علی (ع) به حارث

الی حارث الهمدانی و احذر کل عمل یرضاه صاحبه لنفسه و یکره لعامه المسلمین. و احذر کل عمل یعمل به فی السر، و یستحی منه فی العلانیه، و احذر کل عمل اذا سئل عنه صاحبه انکره او اعتذر منه .
ای حارث همدانی از هر عملی که تو را خشنود و مسلمانان را ناپسند می آید برحذر باش، از کاری که در پنهانی انجام می شود و در آشکار از آن شرم داری پرهیز کن، از هر کاری که اگر از انجام دهنده اش پرسش شود آن را انکار می کند یا پوزش می طلبد اجتناب بنما. (2133)

بخش هفتم: علم و عالم