فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2139. عالم بی عمل به چه ماند؟

الداعی بلا عمل، کالرامی بلا وتر.
خواننده بی کردار، چون تیرانداز بی زه است. (2130)

2140. فاصله بین دو کردار

شتان ما بین عملین! عمل تذهب لذته و تبقی تبعته، و عمل تذهب موونته و یبقی اجره .
چه بسیار دور است فاصله میان دو کردار: کرداری که لذتش می رود و گناهش می ماند و کرداری که رنجش می گذرد و پاداشش می ماند. (2131)

2141. کوتاهی در کردار

من قصر فی العمل، ابتلی بالهم.
کسی که در کردار خود کوتاهی کند، گرفتار غم و اندوه شود. (2132)