فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2137. عمل به مقررات پیمان ها

اعتصموا بالذمم فی اوتادها.
پیمان ها را با عمل به مقرراتش، محکم نگه دارید. (2128)

2138. عمل با یقین

لا تجعلوا علمکم جهلا، و یقینکم شکا، اذا علمتم فاعملوا، و اذا تیقنتم فاقدموا .
دانش خود را نادانی و یقینتان را شک قرار ندهید، هرگاه دانستید به دنبال عمل باشید و چون یقین پیدا کردید، اقدام نمایید. (2129)

2139. عالم بی عمل به چه ماند؟

الداعی بلا عمل، کالرامی بلا وتر.
خواننده بی کردار، چون تیرانداز بی زه است. (2130)