فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2135. حرکت با علم

العامل بالعلم کالسائر علی الطریق الواضح، فلینظر ناظر. اسائر هو ام راجع .
آن که از روی آگاهی و علم عمل می کند، مانند رهروی است که در جاده روشن قدم برمی دارد، پس باید بنگرد که به پیش می رود یا به عقب برمی گردد. (2126)

2136. جهل، قاتل عالمان!

رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ینفعه .
بسا عالمی که جهلش او را کشت و با این که علمش با او بود، ولی سودی به حالش نکرد. (2127)

2137. عمل به مقررات پیمان ها

اعتصموا بالذمم فی اوتادها.
پیمان ها را با عمل به مقرراتش، محکم نگه دارید. (2128)