فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2122. معرفت به باطل

لا تعرفون الحق کمعرفتکم الباطل، و لا تبطلون الباطل کابطالکم الحق!
آن چنانکه با باطل آشنایید حق را نمی شناسید و آن سان که حق را باطل می کنید در صدد از بین بودن باطل نیستید. (2113)

2123. نتیجه سستی

من اطاع التوانی ضیع الحقوق.
کسی که پیرو سستی و کاهلی باشد، حقوق افراد را ضایع خواهد کرد. (2114)

2124. تفریق حق از باطل

الباطل ان تقول: سمعت، و الحق ان تقول: رایت!
باطل آن است که بگویی شنیدم و حق آن که بگویی دیدم. (2115)