فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2109. روشنی راه حق

نفسک نفسک! فقد بین الله لک سبیلک، و حیث تناهت بک امورک .
بر خود بترس، بر خود بترس، که همانا خدا راه سعادت را برای تو بیان فرموده، همان جا که کارت به آن منتهی گردیده، برایت کافی است در همان جا درنگ بنما. (2100)

2110. حق مردم بر علی و حق علی بر مردم

ایها الناس! ان لی علیکم حقا، و لکم علی حق: فاما حقکم علی فالنصیحه لکم... و اما حقی علیکم فالوفاء بالبیعه، و النصیحه فی المشهد و المغیب .
ای مردم! حقی من بر شما دارم و حقی شما بر من دارید. خیرخواهی درباره شما و تنظیم و فراوان نمودن بیت المال برای تهیه معیشت سالم برای شما و تصدی بر تعلیم شما که از جهل نجات پیدا کنید. و اما حق من بر شما: وفا به بیعتی است که با من کرده اید و خیرخواهی در حضور و غیاب. (2101)

2111. عبادت غیر خدا

من قضی حق من لا یقضی حقه فقد عبده .
آن که حق کسی را که او حق وی را نمی پردازد ادا نماید، پس به تحقیق بندگی او را نموده است (زیرا تواضع و تسلیم در برابر کسی که حق انسان را ادا نمی کند، نوعی بردگی است). (2102)