فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2102. پیشگویی بر حق

اتقوا ظنون المومنین؛ فان الله تعالی جعل الحق علی السنتهم .
از پیشگویی مومنان پرهیز کنید؛ چرا که خداوند حق را بر زبانشان قرار داده است. (2093)

2103. کوران راه حق

من تعمق لم ینب الی الحق؛ و من کثر نزاعه بالجهل دام عماه عن الحق .
آن که (در کار دیگران) کنجکاوی کند به حق نمی رسد، و آن که در اثر جهل به نزاع و ستیز زیاد برخیزد، همواره از دیدن حق کور خواهد بود. (2094)

2104. آفت پاسخ انبوه

اذا ازدحم الجواب، خفی الصواب.
هرگاه پاسخ ها درهم و انبوه شود، پاسخ درست پوشیده ماند. (2095)