فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2089. ادعای دروغ

هلک من ادعی و خاب من افتری.
نابود شده کسی که (به ناحق) مدعی شد و ناکام شد کسی که دروغ بست. (2080)

2090. کم ترین حق خداوند

اقل ما یلزمکم لله الا تستعینوا بنعمه علی معاصیه .
کم ترین حقی که لازم است برای خداوند متعال رعایت کنید این است که از نعمت هایش در عصیان و نافرمانی اش کمک و بهره نگیرید. (2081)

2091. حذر از مقابله برابر حق

من ابدی صفحته للحق هلک.
هر که در برابر حق سینه سپر کند نابود شود. (2082)