فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2073. حق پذیری

لا تنفروا من الحق نفار الصحیح من الاجرب، و الباری من ذی السقم .
از حق مگریزید، آن گونه که انسان سالم از شخص گر و یا تندرست از بیمار می گریزد. (2064)

2074. صفات حزب باطل

من کتاب له الی قثم بن عباس و هو عامله علی مکه - : اما بعد، فان عینی - بالمغرب - کتب الی یعلمنی انه وجه الی الموسم اناس من اهل الشام العمی القلوب، الصم الاسماع، الکمه الابصار، الذین یلبسون الحق بالباطل، و یطیعون المخلوق فی معصیه الخالق .
در نامه ای به قثم بن عباس، کارگزار خود در مکه، می نویسد: اما بعد، جاسوس من در مغرب به من نوشته و اطلاع داده است که عده ای از شامیان کوردل که گوش هایشان (از دیدن حق) به کلی کور، همانان که به وسیله باطل حق را می جویند و از مخلوق به بهای نافرمانی از خالق فرمان می برند، به سوی حج گسیل شده اند. (2065)

2075. علت نابودی گذشتگان

انما اهلک من کان قبلکم انهم منعوا الناس الحق فاشتروه، و اخذوهم بالباطل فاقتدوه .
گذشتگان شما را در حقیقت کسانی نابود کردند که مردم را از حق (خودشان) بازداشتند و آنان هم به ناچار آن را (با رشوه) خریدند و مردم را به باطل واداشتند و آنان لاجرم از آن پیروی کردند. (2066)