فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2066. بدبخت حقیقی

ان الشقی من حرم نفع ما اوتی من العقل، و التجربه .
همانا بدبخت کسی است که از عقل و تجربه خود بهره نگیرد. (2057)

بخش پنجم: حق و باطل

2067. جایگاه حق و باطل

من کتابه الی معاویه - : الا و من اکله الحق فالی الجنه، و من اکله الباطل فالی النار .
امام علیه السلام به معاویه نوشت: آگاه باش! آن کس که بر حق بوده جایگاهش بهشت است و آن کس که بر باطل باشد در آتش است. (2058)