فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2064. حال محبوب ترین بندگان

ان من احب عباد الله الیه عبداً اعانه الله علی نفسه، فاستشعر الحزن، و تجلبب الخوف؛ فزهر مصباح الهدی فی قلبه .
همانا از محبوب ترین بندگان خدا نزد او، بنده ای است که خداوند او را در پیکار با نفسش یاری کرده است، پس جامه رویینش ترس (از خدا) و چراغ هدایت در دلش فروزان است. (2055)

2065. بدترین مردم از دیدگاه علی (ع)

ان شر الناس عند الله امام جائر ضل و ضل به، فامات سنه ماخوذه، و احیا بدعه متروکه .
همانا بدترین مردم نزد پروردگار، پیشوای ستمگری است که خود را گمراه و دیگران هم به وسیله او گمراه شوند و سنت های برگرفته از دین را نابود کند و نوآوری های ترک شده خلاف دین را زنده سازد. (2056)

2066. بدبخت حقیقی

ان الشقی من حرم نفع ما اوتی من العقل، و التجربه .
همانا بدبخت کسی است که از عقل و تجربه خود بهره نگیرد. (2057)