فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2058. برترین مؤمنان

من کتاب له الی الحارث الهمدانی - : اعلم ان افضل المومنین افضلهم تقدمه من نفسه و اهله و ماله، فانک ما تقدم من خیر یبق لک ذخره، و ما توخره یکن لغیرک خیره .
در نامه خود به حارث همدانی چنین نوشت: توجه داشته باش که بهترین مومنین کسانی هستند که بیشتر از دیگران از شخص خود، بستگان و مال خویش را در راه خدا پیشکش کنند و هر چه پیش از خود برای قیامت از کارهای خیر بفرستی برایت ذخیره می گردد و هر چه از مال و ثروت برای وارث بگذاری سودش برای دیگران است. (2049)

2059. مبغوض ترین بندگان نزد خدا

ان من ابغض الرجال الی الله تعالی لعبداً و کله الله الی نفسه، جائراً عن قصد السبیل، سائراً بغیر ذلیل؛ ان دعی الی حرث الدنیا عمل، و ان دعی الی حرث الاخره کسل!
همانا قعطاً از مبغوض ترین مردان در نزد خدا، آن بنده ای است که خدا او را به خود او واگذاشته است، این بنده (رها شده به حال خود) از راه حق متجاوز و بدون رهبری که دلیل راه است در حرکت است. اگر این بنده (رها شده به حال خود) به کشت و کار دنیوی خوانده شود به کار می افتد و اگر به کشت و کار اخروی خوانده شود کسل و افسرده می گردد. (2050)

2060. برترین بنده

اعلم ان افضل عباد الله عند الله امام عادل، هدی و هدی .
بدان برترین بندگان در نزد خداوند سبحان، امامی است عادل، که هدایت شده و مردم به وسیله او هدایت شوند. (2051)