فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2053. فاضل ترین بندگان

ان افضل الناس عند الله من کان العمل بالحق احب الیه - و ان نقصه و کرثه - من الباطل و ان جر الیه فائده و زاده .
همانا با فضیلت ترین مردم نزد خداوند کسی است که برای او عمل به حق، اگر چه موجب کاهش (ظاهری) و سختی باشد، محبوب تر از باطل بوده است، اگر چه آن باطل برای او فایده را جلب کند و موجب افزایش وی گردد. (2044)

2054. محبوب ترین بندگان نزد خدا

عباد الله! ان من احب عباد الله الیه عبداً اعانه الله علی نفسه... قد خلع سرابیل الشهوات، و تخلی من الهموم، الا هما واحداً انفردبه، فخرج من صفه العمی، و مشارکه اهل الهوی .
ای بندگان خدا! از محبوب ترین بندگان خدا در پیشگاه ربوبی بنده ای است که خداوند (سبحان) او را در شناخت نفس خود و ساختن آن یاری فرماید، پیراهن های شهوات را از خود برکند و جز یک غم، از تمام غم ها خود را می رهاند و از صف کوردلان و مشارکت با هواپرستان خارج شد. (2045)

2055. خیرخواه ترین مردم

ان انصح الناس لنفسه اطوعهم لربه؛ و ان اغشهم لنفسه اعصاهم لربه .
همانا خیرخواه ترین مردم درباره خویشتن مطیع ترین مردم بر پروردگارش و خائن ترین مردم درباره خویشتن معصیت کارترین آنان به خدایش می باشد. (2046)