فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2040. میدان عمل شیطان

اصبحتم فی زمن لا یزداد الخیر فیه الا ادباراً، و لا الشرفیه الا اقبالاً، و لا الشیطان فی هلاک الناس الا طمعاً. فهذا اوان قویت عدته، و عمت مکیدته، و امکنت فریسته .
شما در روزگاری به سر می برید که خبر هر چه بیشتر پشت می کند، و شر هر چه بیشتر روی می آورد و شیطان، هر چه بیشتر به تباه کردن مردم چشم طمع می بندد؛ پس، اکنون زمانی است که اسباب کار او قوت گرفته و نیرنگش فراگیر شده و شکارش در دسترس او قرار گرفته است. (2031)

2041. وعده شیطان

الشیطان المضل، و الانفس الاماره بالسوء، غرتهم بالامانی، و فسحت لهم بالمعاصی، و وعدتهم الاظهار، فاقتحمت بهم النار .
شیطان گمراه کننده است و نفس اماره آن ها (خوارج نهروان) را با آرزوهای نابه جا فریب داد و میدان گناه را بر ایشان گشود و به آنها وعده پیروزی داد، پس آن ها را به جهنم فرستاد. (2032)

2042. شیطان را بفریب!

لا تجعلن للشیطان فیک نصیباً، و لا علی نفسک سبیلا .
شیطان را از خود بهره مند مساز و راه او را در نفس خود باز مگذار. (2033)