فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2032. شیون شیطان

لقد سمعت رنه الشیطان حین نزل الوحی علیه صلی الله علیه و آله فقلت: یا رسول الله! ما هذه الرنه؟
فقال: هذا الشیطان قد ایس من عبادته .
زمانی که وحی بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شد، من شیون شیطان را شنیدم؛ پرسیدم: ای رسول خدا! این چه شیونی است؟
فرمود: شیطان بود که از عبادت خود (توسط مردم) نومید شد. (2023)

2033. طمع شیطان

و قد اصبحتم فی زمن لا یزداد فیه الشیطان فی هلاک الناس الا طمعاً .
شما در زمانی هستید که شیطان در هلاکت و نابودی مردم طمع بسته است. (2024)

2034. اسلحه ای در برابر ابلیس

اتخذوا التواضع مسلحه بینکم و بین عدوکم ابلیس و جنوده؛ فان له من کل امه جنوداً و اعواناً، و رجلاً و فرساناً .
فروتنی را انبار اسلحه میان خود و دشمنان، ابلیس و سپاهیانش کنید؛ زیرا او در هر امتی لشکریان و یاران، و نیروهای پیاده و سواره دارد. (2025)