فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2031. گرفتاران در دام ابلیس

الا فالحذر الحذر من طاعه ساداتکم و کبرائکم... و لا تطیعوا الادعیاء... اتخذهم ابلیس مطایا ضلال، و جنداً بهم یصول علی الناس، و تراجمه ینطق علی السنتهم .
هلا! از پیروی مهتران و بزرگان خود را حذر کنید، حذر... و از بی بته های مدعی شرافت و بزرگی فرمان نبرید... ابلیس آنان را مرکب گمراهی کرده و سپاهی که با آن بر مردم می تازد و مقهورشان می سازد و سخنگویانی که از زبانشان سخن می گویند. (2022)

2032. شیون شیطان

لقد سمعت رنه الشیطان حین نزل الوحی علیه صلی الله علیه و آله فقلت: یا رسول الله! ما هذه الرنه؟
فقال: هذا الشیطان قد ایس من عبادته .
زمانی که وحی بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شد، من شیون شیطان را شنیدم؛ پرسیدم: ای رسول خدا! این چه شیونی است؟
فرمود: شیطان بود که از عبادت خود (توسط مردم) نومید شد. (2023)

2033. طمع شیطان

و قد اصبحتم فی زمن لا یزداد فیه الشیطان فی هلاک الناس الا طمعاً .
شما در زمانی هستید که شیطان در هلاکت و نابودی مردم طمع بسته است. (2024)