فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2028. تسلط شیطان بر گمراهان

انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع... فهنالک یستولی الشیطان علی اولیائه، و ینجو الذین سبقت لهم من الله الحسنی .
در حقیقت نقطه آغاز فتنه ها و گمراهی ها، پیروی از هواهای نفس است... در این جاست که شیطان بر دوستان خود استیلاء می یابد، اما کسانی که بیشتر لطف خدا شامل حالشان گشته است (از سلطه شیطان) می رهند. (2020)

2029. یکی از سپاهیان بزرگ ابلیس

من کتاب له الی الحارث الهمدانی - : و احذر الغضب فانه جند عظیم من جنود ابلیس .

2030. پشیمانی یاران ابلیس

من کتاب له الی معاویه - : فاحذر یوماً یغتبط فیه من احمد عاقبه عمله، و یندم من امکن الشیطان من قباده فلم یجاذبه .
از روزی بترس که مسرور و شادمان شود کسی که عاقبت کار خود را پسندیده کند و پشیمان گردد کسی که زمام خود را به دست شیطان سپرده و برای گرفتن زمامش را دست شیطان تلاشی ننموده است. (2021)