فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2027. عامل دوری شیطان

اسکن - سبحانه - ادم دارا ارغد فیها عیشه، و امن فیها محلته، و حذره ابلیس و عداوته، فاغتره عدوه نفاسه علیه بدار المقام و مرافقه الابرار، فباع الیقین بشکه .
خدای سبحان، آدم را در سرایی پرنعمت و امن سکونت داد و او را از ابلیس و دشمنی وی برحذر داشت. پس، دشمن آدم، چون او را در سرای جاودانی و همدم نیکوکاران می دید، بر وی حسد برد و او را فریفت و آدم یقین را به شکش فروخت. (2019)

2028. تسلط شیطان بر گمراهان

انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع... فهنالک یستولی الشیطان علی اولیائه، و ینجو الذین سبقت لهم من الله الحسنی .
در حقیقت نقطه آغاز فتنه ها و گمراهی ها، پیروی از هواهای نفس است... در این جاست که شیطان بر دوستان خود استیلاء می یابد، اما کسانی که بیشتر لطف خدا شامل حالشان گشته است (از سلطه شیطان) می رهند. (2020)

2029. یکی از سپاهیان بزرگ ابلیس

من کتاب له الی الحارث الهمدانی - : و احذر الغضب فانه جند عظیم من جنود ابلیس .