فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2017.ایمان پایدار

ما یکون ثابتاً مستقراً فی القلوب. و منه ما یکون عواری بین القلوب و فمن الایمان الصدور الی اجل معلوم. فاذا کانت لکم براءه من احد فقفوه حتی یحضره الموت، فعند ذلک یفع حد البراءه .
قسمی از ایمان در دل ها استوار و پابرجاست و قسمتی دیگر میان دل ها و سینه ها عاریه است و ناپایدار، تا زمانی معلوم (هنگام مرگ)، پس اگر از کسی بیزارید او را واگذارید تا مرگش فرا رسد (درباره کفر و ایمان او حکم نکنید شاید در لحظه آخر ایمان استوار و حقیقی پیدا کرد) در آن وقت سزاوار بیزاری می گردد. (2009)

2018. چهار تکیه گاه ایمان

الایمان علی اربع دعائم: علی الصبر، و الیقین، و العدل، و الجهاد... و الیقین منها علی اربع شعب: علی تبصره الفظنه، و تاول الحکمه، و موعظه العبره، و سنه الاولین. فمن تبصر فی الفطنه تبینت له الحکمه؛ و من تبینت له الحکمه عرف العبره؛ و من عرف العبره فکانما کان فی الاولین .
ایمان بر چهار تکیه گاه استوار است: بر صبر و یقین و عدل و جهاد...
یقین خود چهار شعبه دارد: بینش هوشیارانه، رسیدن به حقایق، عبرت گرفتن از دیگران و سنت پیشینیان؛ زیرا، هر که بینش هوشیارانه یافت، حکمت بر او آشکار گشت و هر که حکمت بر او آشکار شد، پند و عبرت گرفتن را شناخت و هر که پند و عبرت آموزی را شناخت، چنان است که در میان پیشینیان بوده باشد. (2010)

2019. چراغ نورانی ایمان

الایمان سبیل ابلج المنهاج، انور السراج. فبالایمان یستدل علی الصالحات، و بالصالحات یستدل علی الایمان، و بالایمان یعمر العلم .
ایمان، روشن ترین راه و نورانی ترین چراغ است، پس انسان در پرتو ایمان به سوی اعمال شایسته راهنمایی می شود و با اعمال شایسته به ایمان استدلال می شود، و با ایمان، کاخ علم و دانش آباد می گردد. (2011)