نهج البلاغه موضوعی

نویسنده : عباس عزیزی

2015. حفظ ایمان با صدقه

سوسوا ایمانکم بالصدقه.
ایمانتان را با دادن صدقه، پاس دارید. (2007)

2016. ایمان ملایک

لم ترم الشکوک بنوازعها عزیمه ایمانهم، و لم تعترک الظنون علی معاقد یقینهم .
در وصف فرشتگان می فرماید: ایمان استوار آنان، (فرشتگان) آماج تیرهای شک و تردید قرار نمی گیرد و گمان ها بر گرهگاه های یقینشان هجوم نمی برند. (2008)

2017.ایمان پایدار

ما یکون ثابتاً مستقراً فی القلوب. و منه ما یکون عواری بین القلوب و فمن الایمان الصدور الی اجل معلوم. فاذا کانت لکم براءه من احد فقفوه حتی یحضره الموت، فعند ذلک یفع حد البراءه .
قسمی از ایمان در دل ها استوار و پابرجاست و قسمتی دیگر میان دل ها و سینه ها عاریه است و ناپایدار، تا زمانی معلوم (هنگام مرگ)، پس اگر از کسی بیزارید او را واگذارید تا مرگش فرا رسد (درباره کفر و ایمان او حکم نکنید شاید در لحظه آخر ایمان استوار و حقیقی پیدا کرد) در آن وقت سزاوار بیزاری می گردد. (2009)