فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2015. حفظ ایمان با صدقه

سوسوا ایمانکم بالصدقه.
ایمانتان را با دادن صدقه، پاس دارید. (2007)

2016. ایمان ملایک

لم ترم الشکوک بنوازعها عزیمه ایمانهم، و لم تعترک الظنون علی معاقد یقینهم .
در وصف فرشتگان می فرماید: ایمان استوار آنان، (فرشتگان) آماج تیرهای شک و تردید قرار نمی گیرد و گمان ها بر گرهگاه های یقینشان هجوم نمی برند. (2008)

2017.ایمان پایدار

ما یکون ثابتاً مستقراً فی القلوب. و منه ما یکون عواری بین القلوب و فمن الایمان الصدور الی اجل معلوم. فاذا کانت لکم براءه من احد فقفوه حتی یحضره الموت، فعند ذلک یفع حد البراءه .
قسمی از ایمان در دل ها استوار و پابرجاست و قسمتی دیگر میان دل ها و سینه ها عاریه است و ناپایدار، تا زمانی معلوم (هنگام مرگ)، پس اگر از کسی بیزارید او را واگذارید تا مرگش فرا رسد (درباره کفر و ایمان او حکم نکنید شاید در لحظه آخر ایمان استوار و حقیقی پیدا کرد) در آن وقت سزاوار بیزاری می گردد. (2009)