فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2014. اعتماد بر الطاف خدایی

لا یصدق ایمان عبد، حتی یکون بما فی ید الله اوثق منه بما فی یده .
ایمان بنده ای تصدیق و تایید نمی شود مگر به آنچه در دست خداست اعتماد بیشتری داشته باشد از آنچه در دست خود اوست. (2006)

2015. حفظ ایمان با صدقه

سوسوا ایمانکم بالصدقه.
ایمانتان را با دادن صدقه، پاس دارید. (2007)

2016. ایمان ملایک

لم ترم الشکوک بنوازعها عزیمه ایمانهم، و لم تعترک الظنون علی معاقد یقینهم .
در وصف فرشتگان می فرماید: ایمان استوار آنان، (فرشتگان) آماج تیرهای شک و تردید قرار نمی گیرد و گمان ها بر گرهگاه های یقینشان هجوم نمی برند. (2008)