فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2013. فلسفه ایمان

فرض الله الایمان تطهیراً من الشرک .
خداوند ایمان را برای پاک شدن دل از شرک واجب گردانید. (2005)

2014. اعتماد بر الطاف خدایی

لا یصدق ایمان عبد، حتی یکون بما فی ید الله اوثق منه بما فی یده .
ایمان بنده ای تصدیق و تایید نمی شود مگر به آنچه در دست خداست اعتماد بیشتری داشته باشد از آنچه در دست خود اوست. (2006)

2015. حفظ ایمان با صدقه

سوسوا ایمانکم بالصدقه.
ایمانتان را با دادن صدقه، پاس دارید. (2007)