فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2088. چون نقطه ای سفید در دل

ان الایمان یبدو لمظه فی القلب، کلما ازداد الایمان ازدادت المظه .
ایمان در دل آدمی چون نقطه ای سفید پدید می شود و هر چه بر ایمان افزوده می شود آن نقطه هم فزونی گیرد. (2000)

2009. شناخت با دل

الایمان معرفه بالقلب.
ایمان، شناخت با دل است. (2001)

2010. اصلاحگر قلوب

قال رسول الله صلی الله علیه و آله: لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه، و لا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند: ایمان هیچ بنده ای تکمیل نمی شود مگر این که قلب او در مسیر حق، استقامت داشته باشد و قلب او از استقامت محروم است تا زبانش در مسیر حق استوار گردد. (2002)