فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2007. از نشانه های ایمان

الایمان ان توثر الصدق حیث یضرک، علی الکذب حیث ینفعک، و ان لا یکون فی حدیثک فضل عن عملک، و ان تتقی الله فی حدیث غیرک .
ایمان آن است که راست گفتن را بر دروغگویی ترجیح دهی، اگر چه آن راست به زیان تو باشد و آن دروغ به سودت و دیگر آن که گفتار تو بیشتر از کردارت نباشد و در سخن گفتن در مورد دیگری از خدا بترسی. (1999)

2088. چون نقطه ای سفید در دل

ان الایمان یبدو لمظه فی القلب، کلما ازداد الایمان ازدادت المظه .
ایمان در دل آدمی چون نقطه ای سفید پدید می شود و هر چه بر ایمان افزوده می شود آن نقطه هم فزونی گیرد. (2000)

2009. شناخت با دل

الایمان معرفه بالقلب.
ایمان، شناخت با دل است. (2001)